Kontaktujte nás: 0910 160 277
0911 850 324 | archgrup.projekty@gmail.com

Arch Grup

projekčná kancelária

  • Architektonické, zastavovacie a objemové štúdie
  • Ponúkame spracovanie projektovej dokumentácie pre uzemné konanie, stavebné povolenie a PD pre realizáciu stavby.
  • Zabezpečujeme a koordinujeme jednotlivé profesie nevyhnutné v rámci obsahu projketovej dokumentácie stavby, ako je zdravotechnika, požiarna ochrana, statika, energetická hospodárnosť budovy, ústredné vykurovanie, elektroinštalácia a rozpočet stavby.
  • Zabezpečenie všetkých vstupných a technických podkladov potrebných pre spracovanie projektovej dokumentácie
  • Inžinierska činnosť – na vyžiadanie zabezpečujeme inžinierskú činnosť, ktorá pozostáva zo zabezpečenia jednotlivých stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy až po samotné zabezpečenie vydania stavebného povolenia.
  • Ponúkame odbornú poradenskú činnosť v odbore stavebníctva.
  • Ponúkame výkon autorského a stavebného dozoru počas realizácie stavby.
  • Architektonicko – výtvarné návrhy, 3D vizualizácie.